زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم زمستان 96)
کد : TPhD 9610
تاریخ شروع : 1396/09/30
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/29 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30 *در صورتی که آزمون دکتری در تاریخ 96/12/4 برگزار شود، یک جلسه جبراني مطابق اعلام موسسه برگزار مي شود.
ظرفیت باقیمانده : 9
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره آذر 96)
کد : UTEPT9609
تاریخ شروع : 1396/08/20
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/08/19 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 دو جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 10 آذر 96)
کد : MCi9608
تاریخ شروع : 1396/08/15
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/08/14 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 6
نام دوره : MSRT-9610 عادي " A "
کد : MC-A9610
تاریخ شروع : 1396/09/27
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/26 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : MSRT-9610 عادي " B "
کد : MC-B9610
تاریخ شروع : 1396/09/30
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/29 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL
نام دوره : TOEFL-9610
کد : T9610
تاریخ شروع : 1396/10/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/10/13 ساعت 16
هزینه : 9,480,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15
ظرفیت باقیمانده : 10
IELTS
نام دوره : IELTS-9610
کد : I9610
تاریخ شروع : 1396/10/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/10/13 ساعت 16
هزینه : 9,480,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15
ظرفیت باقیمانده : 10
زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (زمستان 96)-B
کد : T-B9610
تاریخ شروع : 1396/08/16
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/08/15 ساعت 16
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی سه شنبه 16 آبان ماه ساعت 13:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 17 آبان ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (زمستان 96)-B
کد : I-B9610
تاریخ شروع : 1396/08/16
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/08/15 ساعت 16
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی سه شنبه 16 آبان ماه ساعت 13:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 17 آبان ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم آذر 96)
کد : SP9609
تاریخ شروع : 1396/08/20
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/08/17 ساعت 16
هزینه : 160,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 20 آبان ماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید. و در روز آزمون لطفا 10 دقیقه قبل از آزمون در موسسه حضور داشته باشید.
ظرفیت باقیمانده : 2