زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم تابستان96)
کد : TPhD 9604
تاریخ شروع : 1396/04/08
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/07 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30 ترم تابستان: پنجشنبه 96/4/29 شهادت حضرت امام صادق (ع) (تعطيل) )يك روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.(
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره تیر 96)
کد : UTEPT9604
تاریخ شروع : 1396/04/10
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/09 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 9
(MSRT(MCHE
نام دوره : MSRT-9604 عادي " A "
کد : MC-A9604
تاریخ شروع : 1396/04/12
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/11 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 5
نام دوره : MSRT-9604 عادي " B "
کد : MC-B9604
تاریخ شروع : 1396/04/08
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/07 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15 پنجشنبه 96/4/29 شهادت حضرت امام صادق (ع) (تعطيل) )يك روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.(
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL
نام دوره : TOEFL-9604
کد : T9604
تاریخ شروع : 1396/04/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/21 ساعت 16
هزینه : 9,480,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15 پنجشنبه 96/4/29 شهادت حضرت امام جعفرصادق (ع) تعطيل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.) جمعه 96/6/10 عیدسعید قربان تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 19
IELTS
نام دوره : IELTS-9604
کد : I9604
تاریخ شروع : 1396/04/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/21 ساعت 16
هزینه : 9,480,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15 پنجشنبه 96/4/29 شهادت حضرت امام جعفرصادق (ع) تعطيل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.) جمعه 96/6/10 عیدسعید قربان تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 18
زبان انگلیسی فشرده (یکساله)
نام دوره : Starter-9604
کد : S9604
تاریخ شروع : 1396/04/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T2 (Fundamentals B)-a9604
کد : TNFBa9604
تاریخ شروع : 1396/04/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T2 (Fundamentals B)-b9604
کد : TNFBb9604
تاریخ شروع : 1396/04/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 16:15 - 12:30 سه شنبه 96/4/6 به مناسبت عید فطرتعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود). در صورتی که روز یکشنبه 96/4/5 عید فطر اعلام شود، جبرانی روز سه شنبه 96/4/6 حذف می‌گردد و کلاسهای یکشنبه-سه شنبه روز سه شنبه 96/4/6 شروع می شود.
ظرفیت باقیمانده : 15
نام دوره : T2 (Fundamentals B)-c9604
کد : TNFBc9604
تاریخ شروع : 1396/04/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T2 (Fundamentals B)-d9604
کد : TNFBd9604
تاریخ شروع : 1396/04/08
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه ..... 12 - 8:15 نجشنبه 96/4/29 شهادت حضرت امام جعفرصادق (ع) تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T4 (Top Notch 1A)-a9604
کد : TN1Aa9604
تاریخ شروع : 1396/04/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 12 - 8:15 *سه شنبه 96/4/6 به مناسبت عید فطرتعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود). در صورتی که روز یکشنبه 96/4/5 عید فطر اعلام شود، جبرانی روز سه شنبه 96/4/6 حذف می‌گردد و کلاسهای یکشنبه-سه شنبه روز سه شنبه 96/4/6 شروع می شود.
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T4 (Top Notch 1A)-b9604
کد : TN1Ab9604
تاریخ شروع : 1396/04/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T4 (Top Notch 1A)-c9604
کد : TN1Ac9604
تاریخ شروع : 1396/04/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30 *سه شنبه 96/4/6 به مناسبت عید فطرتعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).  در صورتی که روز یکشنبه 96/4/5 عید فطر اعلام شود، جبرانی روز سه شنبه 96/4/6 حذف می‌گردد و کلاسهای یکشنبه-سه شنبه روز سه شنبه 96/4/6 شروع می شود.
ظرفیت باقیمانده : 4
نام دوره : T6 (Top Notch 2A)-a9604
کد : TN2Aa9604
تاریخ شروع : 1396/04/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 12 - 8:15 *سه شنبه 96/4/6 به مناسبت عید فطرتعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود). در صورتی که روز یکشنبه 96/4/5 عید فطر اعلام شود، جبرانی روز سه شنبه 96/4/6 حذف می‌گردد و کلاسهای یکشنبه-سه شنبه روز سه شنبه 96/4/6 شروع می شود.
ظرفیت باقیمانده : 17
نام دوره : T6 (Top Notch 2A)-b9604
کد : TN2Ab9604
تاریخ شروع : 1396/04/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T6 (Top Notch 2A)-c9604
کد : TN2Ac9604
تاریخ شروع : 1396/04/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30 *سه شنبه 96/4/6 به مناسبت عید فطرتعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود). در صورتی که روز یکشنبه 96/4/5 عید فطر اعلام شود، جبرانی روز سه شنبه 96/4/6 حذف می‌گردد و کلاسهای یکشنبه-سه شنبه روز سه شنبه 96/4/6 شروع می شود.
ظرفیت باقیمانده : 7
نام دوره : T8 (Top Notch 2B)-a9604
کد : TN2Ba9604
تاریخ شروع : 1396/04/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 12 - 8:15 *سه شنبه 96/4/6 به مناسبت عید فطرتعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود). در صورتی که روز یکشنبه 96/4/5 عید فطر اعلام شود، جبرانی روز سه شنبه 96/4/6 حذف می‌گردد و کلاسهای یکشنبه-سه شنبه روز سه شنبه 96/4/6 شروع می شود.
ظرفیت باقیمانده : 16
نام دوره : T8 (Top Notch 2B)-b9604
کد : TN2Bb9604
تاریخ شروع : 1396/04/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T8 (Top Notch 2B)-c9604
کد : TN2Bc9604
تاریخ شروع : 1396/04/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30 *سه شنبه 96/4/6 به مناسبت عید فطرتعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود). در صورتی که روز یکشنبه 96/4/5 عید فطر اعلام شود، جبرانی روز سه شنبه 96/4/6 حذف می‌گردد و کلاسهای یکشنبه-سه شنبه روز سه شنبه 96/4/6 شروع می شود.
ظرفیت باقیمانده : 3
نام دوره : T10 (Top Notch 3A)-a9604
کد : TN3Aa9604
تاریخ شروع : 1396/04/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T10 (Top Notch 3A)-b9604
کد : TN3Ab9604
تاریخ شروع : 1396/04/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 16:15 - 12:30 *سه شنبه 96/4/6 به مناسبت عید فطرتعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).  در صورتی که روز یکشنبه 96/4/5 عید فطر اعلام شود، جبرانی روز سه شنبه 96/4/6 حذف می‌گردد و کلاسهای یکشنبه-سه شنبه روز سه شنبه 96/4/6 شروع می شود.
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T10 (Top Notch 3A)-c9604
کد : TN3Ac9604
تاریخ شروع : 1396/04/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T12 (Top Notch 3B)-a9604
کد : TN3Ba9604
تاریخ شروع : 1396/04/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T12 (Top Notch 3B)-b9604
کد : TN3Bb9604
تاریخ شروع : 1396/04/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 16:15 - 12:30 *سه شنبه 96/4/6 به مناسبت عید فطرتعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).  در صورتی که روز یکشنبه 96/4/5 عید فطر اعلام شود، جبرانی روز سه شنبه 96/4/6 حذف می‌گردد و کلاسهای یکشنبه-سه شنبه روز سه شنبه 96/4/6 شروع می شود.
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T12 (Top Notch 3B)-c9604
کد : TN3Bc9604
تاریخ شروع : 1396/04/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : S2 (Summit 1A)-c9604
کد : S2Ac9604
تاریخ شروع : 1396/04/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/03 ساعت 16
هزینه : 3,160,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30 *سه شنبه 96/4/6 به مناسبت عید فطرتعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).  در صورتی که روز یکشنبه 96/4/5 عید فطر اعلام شود، جبرانی روز سه شنبه 96/4/6 حذف می‌گردد و کلاسهای یکشنبه-سه شنبه روز سه شنبه 96/4/6 شروع می شود.
ظرفیت باقیمانده : 12
آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (تابستان 96)-E
کد : T-E9604
تاریخ شروع : 1396/04/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/13 ساعت 16
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 15 تیر ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 14 تیرماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (تابستان 96)-E
کد : I-E9604
تاریخ شروع : 1396/04/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/13 ساعت 16
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 15 تیر ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 14 تیرماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم تیر96)
کد : SP9604
تاریخ شروع : 1396/04/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/02 ساعت 16
هزینه : 160,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه 4 تیر لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید. و در روز آزمون لطفا 10 دقیقه قبل از آزمون در موسسه حضور داشته باشید.
ظرفیت باقیمانده : 8