زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم پاییز 96)
کد : TPhD 9607
تاریخ شروع : 1396/07/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/05 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30 پنجشنبه 96/8/18 اربعین حسینی (ع) (تعطيل) (جلسه جبراني مطابق اعلام موسسه برگزار مي شود.)
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 31 شهریور 96)
کد : MCi9606
تاریخ شروع : 1396/06/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/06/05 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود
ظرفیت باقیمانده : 8
نام دوره : MSRT-9607 عادي " A "
کد : MC-A9607
تاریخ شروع : 1396/07/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/02 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9606 عادي " B "
کد : MC-B9606
تاریخ شروع : 1396/07/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/05 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15 پنجشنبه 18/8/96 اربعین حسینی (ع) (تعطيل) (جلسه جبراني مطابق اعلام موسسه برگزار مي شود.)
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)
نام دوره : Starter-9606
کد : S9606
تاریخ شروع : 1396/06/01
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 19
نام دوره : T2 (Fundamentals B)-a9606
کد : TNFBa9606
تاریخ شروع : 1396/06/01
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 12 - 8:15 شنبه 96/6/18 عید سعید غدیر خم تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).
ظرفیت باقیمانده : 17
نام دوره : T2 (Fundamentals B)-b9606
کد : TNFBb9606
تاریخ شروع : 1396/05/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T2 (Fundamentals B)-c9606
کد : TNFBc9606
تاریخ شروع : 1396/06/01
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30 شنبه 96/6/18 عید سعید غدیر خم تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).
ظرفیت باقیمانده : 19
نام دوره : T2 (Fundamentals B)-d9606
کد : TNFBd9606
تاریخ شروع : 1396/06/02
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه ..... 12 - 8:15 جمعه 96/6/10 عید سعید قربان تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).
ظرفیت باقیمانده : 18
نام دوره : T4 (Top Notch 1A)-a9606
کد : TN1Aa9606
تاریخ شروع : 1396/06/01
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 12 - 8:15 شنبه 96/6/18 عید سعید غدیر خم تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T4 (Top Notch 1A)-b9606
کد : TN1Ab9606
تاریخ شروع : 1396/05/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 18
نام دوره : T4 (Top Notch 1A)-c9606
کد : TN1Ac9606
تاریخ شروع : 1396/06/01
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30 شنبه 96/6/18 عید سعید غدیر خم تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).
ظرفیت باقیمانده : 18
نام دوره : T6(Top Notch 2A)-a9606
کد : TN2Aa9606
تاریخ شروع : 1396/05/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 19
نام دوره : T6(Top Notch 2A)-b9606
کد : TN2Ab9606
تاریخ شروع : 1396/06/01
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 16:15 - 12:30 شنبه 96/6/18 عید سعید غدیر خم تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T6(Top Notch 2A)-c9606
کد : TN2Ac9606
تاریخ شروع : 1396/05/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 16
نام دوره : T8(Top Notch 2B)-a9606
کد : TN2Ba9606
تاریخ شروع : 1396/05/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 19
نام دوره : T8(Top Notch 2B)-b9606
کد : TN2Bb9606
تاریخ شروع : 1396/06/01
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 16:15 - 12:30 شنبه 96/6/18 عید سعید غدیر خم تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T8(Top Notch 2B)-c9606
کد : TN2Bc9606
تاریخ شروع : 1396/05/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T10(Top Notch 3A)-a9606
کد : TN3Aa9606
تاریخ شروع : 1396/05/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T10(Top Notch 3A)-b9606
کد : TN3Ab9606
تاریخ شروع : 1396/06/01
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 16:15 - 12:30 شنبه 96/6/18 عید سعید غدیر خم تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T10(Top Notch 3A)-c9606
کد : TN3Ac9606
تاریخ شروع : 1396/05/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T12(Top Notch 3B)-a9606
کد : TN3Ba9606
تاریخ شروع : 1396/06/01
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/06/05 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 12 - 8:15 شنبه 96/6/18 عید سعید غدیر خم تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T12(Top Notch 3B)-b9606
کد : TN3Bb9606
تاریخ شروع : 1396/05/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T12(Top Notch 3B)-c9606
کد : TN3Bc9606
تاریخ شروع : 1396/06/01
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30 شنبه 96/6/18 عید سعید غدیر خم تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : S4 (Summit 2A)-c9606
کد : S2Ac9606
تاریخ شروع : 1396/05/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/30 ساعت 16
هزینه : 3,160,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 16
آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (پاییز96)-C
کد : T-C9607
تاریخ شروع : 1396/06/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/06/21 ساعت 16
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 23 شهریور ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 22 شهریور ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (پاییز96)-C
کد : I-C9607
تاریخ شروع : 1396/06/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/06/21 ساعت 16
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 23 شهریور ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 22 شهریور ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 10