معرفي دوره ها

دوره Pre-Exam  هدف اين دوره ارتقا زبان عمومی در سطح پیشرفته (در ادامه دوره های مکالمه) و نیزآماده‌سازي دانشپذير براي شركت در دوره های آمادگی آزمونهای  TOEFL iBTو IELTS مي‌باشد. اين دوره به مدت هشتاد ساعت آموزشي طي ده هفته ارائه مي‌شود و دانشپذير دو روز در هفته و هر روز چهار ساعت آموزشي در كلاس حضور مي‌يابد. این دوره در برگيرنده هر چهار مهارت زباني مورد نياز و شامل Listening ، Speaking، Reading و Writing مي‌باشد. دانشپذير در صورت كسب حد نصاب لازم در آزمون تعيين سطح وارد دوره Pre-exam مي‌شود و در غير اين صورت بر حسب نمره كسب شده به دوره يا دوره‌هاي پيش‌نياز هدايت مي‌شود تا پس از كسب دانش زباني مورد نياز وارد اين دوره شود.