زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم پاییز 96)
کد : TPhD 9607
تاریخ شروع : 1396/07/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/05 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30 پنجشنبه 96/8/18 اربعین حسینی (ع) (تعطيل) (جلسه جبراني مطابق اعلام موسسه برگزار مي شود.)
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره مرداد 96)
کد : UTEPT9605
تاریخ شروع : 1396/05/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/03 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است. یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود
ظرفیت باقیمانده : 5
(MSRT(MCHE
نام دوره : MSRT (MCHE)i فشرده (ويژه آزمون 27 مرداد 96)
کد : MCi9605
تاریخ شروع : 1396/05/02
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/01 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 2
نام دوره : MSRT-9607 عادي " A "
کد : MC-A9607
تاریخ شروع : 1396/07/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/02 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9606 عادي " B "
کد : MC-B9606
تاریخ شروع : 1396/07/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/07/05 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15 پنجشنبه 18/8/96 اربعین حسینی (ع) (تعطيل) (جلسه جبراني مطابق اعلام موسسه برگزار مي شود.)
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL
نام دوره : TOEFL-9604
کد : T9604
تاریخ شروع : 1396/05/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/04 ساعت 16
هزینه : 9,480,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15 پنجشنبه 96/4/29 شهادت حضرت امام جعفرصادق (ع) تعطيل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.) جمعه 96/6/10 عیدسعید قربان تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.) یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود
ظرفیت باقیمانده : 18
IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)
نام دوره : T1 (Fundamentals A)-a9605
کد : TNFAa9605
تاریخ شروع : 1396/05/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T1 (Fundamentals A)-b9605
کد : TNFAb9605
تاریخ شروع : 1396/05/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T1 (Fundamentals A)-c9605
کد : TNFAc9605
تاریخ شروع : 1396/05/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T1 (Fundamentals A)-d9605
کد : TNFAd9605
تاریخ شروع : 1396/05/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T3 (Top Notch 1A)-a9605
کد : TN1Aa9605
تاریخ شروع : 1396/05/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T3 (Top Notch 1A)-b9605
کد : TN1Ab9605
تاریخ شروع : 1396/05/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T3 (Top Notch 1A)-c9605
کد : TN1Ac9605
تاریخ شروع : 1396/05/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T3 (Top Notch 1A)-d9605
کد : TN1Ad9605
تاریخ شروع : 1396/05/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T5 (Top Notch 1B)-a9605
کد : TN1Ba9605
تاریخ شروع : 1396/05/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T5 (Top Notch 1B)-b9605
کد : TN1Bb9605
تاریخ شروع : 1396/05/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T5 (Top Notch 1B)-c9605
کد : TN1Bc9605
تاریخ شروع : 1396/05/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T7 (Top Notch 2A)-a9605
کد : TN2Aa9605
تاریخ شروع : 1396/05/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T7 (Top Notch 2A)-b9605
کد : TN2Ab9605
تاریخ شروع : 1396/05/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری :
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T7 (Top Notch 2A)-c9605
کد : TN2Ac9605
تاریخ شروع : 1396/05/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T9 (Top Notch 2B)-a9605
کد : TN2Ba9605
تاریخ شروع : 1396/05/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T9 (Top Notch 2B)-b9605
کد : TN2Bb9605
تاریخ شروع : 1396/05/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T9 (Top Notch 2B)-c9605
کد : TN2Bc9605
تاریخ شروع : 1396/05/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T11 (Top Notch 3B)-a9605
کد : TN3Ba9605
تاریخ شروع : 1396/05/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T11 (Top Notch 3B)-b9605
کد : TN3Bb9605
تاریخ شروع : 1396/05/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : T11 (Top Notch 3B)-c9605
کد : TN3Bc9605
تاریخ شروع : 1396/05/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : S1 (Summit 1A)-c9605
کد : S1Ac9605
تاریخ شروع : 1396/05/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/02 ساعت 16
هزینه : 3,160,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يكشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 16
آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (تابستان 96)-D
کد : T-DA9604
تاریخ شروع : 1396/05/02
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/05/01 ساعت 16
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی سه شنبه 27 تیر ماه ساعت 13:00 زمان آزمون شفاهی دوشنبه 26تیرماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 8