زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

(MSRT(MCHE
نام دوره : MSRT-9901 عادي
کد : MC-9901
تاریخ شروع : 1399/01/28
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/01/27 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (بهار 99)-C
کد : T-C9910
تاریخ شروع : 1399/01/19
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/01/18 ساعت 12
هزینه : 500,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی چهارشنبه 20 فروردین ساعت 14:30 زمان آزمون شفاهی سه شنبه 19 فروردین 99 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (بهار 99)-C
کد : I-C9901
تاریخ شروع : 1399/01/19
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/01/18 ساعت 12
هزینه : 500,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی چهارشنبه 20 فروردین ساعت 14:30 زمان آزمون شفاهی سه شنبه 19 فروردین 99 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم اردیبهشت 99)
کد : SP-9902
تاریخ شروع : 1399/01/30
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/01/28 ساعت 12
هزینه : 250,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 30 فروردین ماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 3