زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم زمستان 96)
کد : TPhD 9610
تاریخ شروع : 1396/09/30
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/29 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30 *در صورتی که آزمون دکتری در تاریخ 96/12/4 برگزار شود، یک جلسه جبراني مطابق اعلام موسسه برگزار مي شود.
ظرفیت باقیمانده : 8
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره دی96)
کد : UTEPT9610
تاریخ شروع : 1396/09/25
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/24 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 9
(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 13 بهمن96)
کد : MCi9610
تاریخ شروع : 1396/10/18
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/10/17 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9610 عادي " A "
کد : MC-A9610
تاریخ شروع : 1396/09/27
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/26 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 8
نام دوره : MSRT-9610 عادي " B "
کد : MC-B9610
تاریخ شروع : 1396/09/30
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/29 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 7
TOEFL
نام دوره : TOEFL-9610
کد : T9610
تاریخ شروع : 1396/10/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/10/13 ساعت 16
هزینه : 9,480,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15
ظرفیت باقیمانده : 9
IELTS
نام دوره : IELTS-9610
کد : I9610
تاریخ شروع : 1396/10/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/10/13 ساعت 16
هزینه : 9,480,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 8:15 الی 12
ظرفیت باقیمانده : 10
زبان انگلیسی فشرده (یکساله)
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح پیش مقدماتی-Starter9610
کد : St9610
تاریخ شروع : 1396/09/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 17
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 2 مقدماتی-T2a9610
کد : TNFBa9610
تاریخ شروع : 1396/09/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 16
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 2 مقدماتی-T2b9610
کد : TNFBb9610
تاریخ شروع : 1396/09/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 12
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 2 مقدماتی-T2c9610
کد : TNFBc9610
تاریخ شروع : 1396/09/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 11
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 4 مقدماتی-T4a9610
کد : TN1Aa9610
تاریخ شروع : 1396/09/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 19
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 4 مقدماتی-T4b9610
کد : TN1Ab9610
تاریخ شروع : 1396/09/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 14
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 4 مقدماتی-T4c9610
کد : TN1Ac9610
تاریخ شروع : 1396/09/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 0
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 6 مقدماتی-T6a9610
کد : TN2Aa9610
تاریخ شروع : 1396/09/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 11
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 6 مقدماتی-T6b9610
کد : TN2Ab9610
تاریخ شروع : 1396/09/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 15
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 6 مقدماتی-T6c9610
کد : TN2Ac9610
تاریخ شروع : 1396/09/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 7
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 2 متوسط-T8a9610
کد : TN2Ba9610
تاریخ شروع : 1396/09/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 12 - 8:15
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 2 متوسط-T8b9610
کد : TN2Bb9610
تاریخ شروع : 1396/09/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 16:15 - 12:30
ظرفیت باقیمانده : 18
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 2 متوسط-T8c9610
کد : TN2Bc9610
تاریخ شروع : 1396/09/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 7
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 4 متوسط-T10c9610
کد : TN3Ac9610
تاریخ شروع : 1396/09/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 14
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 6 متوسط-T12c9610
کد : TN3Bc9610
تاریخ شروع : 1396/09/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 2,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 17
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 2 پیشرفته-S1c9610
کد : S1Ac9610
تاریخ شروع : 1396/09/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 3,160,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 15
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 4 پیشرفته-S4c9610
کد : S2Ac9610
تاریخ شروع : 1396/09/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/09/20 ساعت 16
هزینه : 3,160,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 13
آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (زمستان 96)-D
کد : T-D9610
تاریخ شروع : 1396/10/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/10/05 ساعت 16
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 7 دی ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 6 دی ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (زمستان 96)-D
کد : I-D9610
تاریخ شروع : 1396/10/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/10/05 ساعت 16
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 7 دی ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 6 دی ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 8
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم بهمن 96)
کد : SP9611
تاریخ شروع : 1396/10/16
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/10/14 ساعت 16
هزینه : 160,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 16 دی ماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید. و در روز آزمون لطفا 10 دقیقه قبل از آزمون در موسسه حضور داشته باشید.
ظرفیت باقیمانده : 10