5 مزيت يادگيري گروهي زبان

براي يادگيري هر زباني از جمله انگليسي هميشه نكاتي وجود دارد كه اگر رعايت شوند فرآيند يادگيري را لذت بخش تر مي كنند. يادگيري گروهي زبان يكي از همين موارد مي باشد. شركت در كلاس هاي زبان مزيت هاي فراواني داشته كه تاثير بسيار زيادي در يادگيري بهتر زبان دارد.


چند امتياز برتر استفاده از كلاس هاي گروهي زبان به شرح زير است:

1- احساس اجبار براي يادگيري زبان

اجبار براي برخي افرادي كه علاقه به يادگيري زبان، موسيقي و ..امري ضروري مي باشد. شركت در كلاس هاي آموزشي به اين افراد كمك مي كند كه رشته مورد علاقه خود را دنبال كرده و نگراني بابت سستي در بين راه نداشته باشند.


2- افزايش اعتماد به نفس

برخي افراد كه به تنهايي درحال يادگيري زبان مي باشند گاهي اوقات به توانايي ها و دانسته هاي خود شك كرده و از سطح و مقدار تسلطشان بر زبان آگاهي كافي ندارند. شركت در كلاس هاي زبان نه تنها به اين افراد اعتماد به نفس مي بخشد بلكه باعث افزايش انگيزه آنها براي ادامه مسير مي باشد


3- يادگيري از اشتباهات خود و ديگران

افرادي كه به تنهايي و بدون كمك زبان مي آموزند اغلب از اشتباهات گرامري، لغت و ... كه مرتكب مي شوند غافل مي مانند. همين اشتباهات در كلاس هاي زبان توسط ساير زبان آموزان و يا استاد تصحيح شده و در ذهن فرد مي ماند. همچنين فرد اشتباهات ديگران را مشاهده كرده و يادگيري وي دوچندان مي شود


4- هدفمند شدن مراحل يادگيري زبان

با شركت در كلاس هاي زبان فرد در هر مرحله هدف مشخصي پيدا مي كند.  هدفمند شدن هر بخش و برهه يادگير ي  نه تنها فراگير را  باانگيزه تر خواهد كرد،  بلكه به مشخص تر شدن راه پيش روي وي كمك خواهد كرد.


5- استفاده از تجربيات شخصي همكلاسي ها و تكنيك هاي يادگيري آنها

خيلي اوقات پيش مي آيد كه شما در يادگيري برخي مهارت هاي زبان مانند درك مطلب و تلفظ تكنيك درستي را استفاده نمي كنيد كه باعث اتلاف وقت و يادگيري ناقض مهارت مورد نظر مي شود. شركت در  كلاس هاي زبان، به شما اين امكان را مي دهد كه بتوانيد از نحوه يادگيري ساير فراگيران و شيوه هاي آنها مطلع شويد كه مي تواند شما را در يادگيري بهتر مهارت هاي زبان راهنمايي كند.


نظرات