تفاهم نامه ها
-    تفاهم‌نامه همكاري با اتحاديه انجمن‌هاي علمي كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (ادكا) – 1386

-    تفاهم نامه همكاري با انجمن دندانپزشكان عمومي ايران

-    تفاهم‌نامه همكاري با اداره كل امور خوابگاه‌هاي دانشگاه تهران - 1388

-    تفاهم‌نامه همكاري با مؤسسه توسعه دانش (باشگاه مجازي دانشجويان ايران) – 1388

-    تفاهم نامه همكا ري علمي- فرهنگي با اداره كل استعدادهاي درخشان دانشگاه تهران 1388

-    تفاهم نامه همكاري علمي- فرهنگي با اداره كل دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران

-    تفاهم نامه همكاري علمي- فرهنگي با مركز رشد استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي تهران-1388

-    تفاهم نامه همكاري علمي- فرهنگي با معاونت دانشجويي- فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تهران- 1388

-    تفاهم نامه همكاري با مديريت آموزش بانك تجارت

-    تفاهم نامه همكاري فرهنگي با خانه كارگر  1388

-    تفاهم نامه به شبكه ارزش شبكه 3 سازمان صدا و سيما 1391

-  تفاهم نامه همكاري با سايت علمي دانشجويان ايران 1391

- تفاهم نامه همكاري با انجمن مديريت 1391